Fatboy Slim - Slash Dot Dash

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Dot Com, Dot Com, Dot Dot Dot, Dot Com.

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Com Dot Com Dot Com.

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Dot Dot Dot, Dot Com.

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Com Dot Com Dot Com.

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Dot Dot Dot, Dot Com.

Dot Com.

Gone too far, Gone too far,
Gone too far, Gone too far,
Gone too far, Gone too far,
Gone too far, da-da-da-da-da-da-da-da-da,
da-da-da-da-da-da.

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Dot Dot Dot, Dot Com.

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Com Dot Com Dot Com.

Dash Dash
Dash Dot Com, Dash Dot Com Com Com Com Com Com Com
Gone too far, Gone too far,
Gone too far, Dash Dot Dash Dot Dash Dot Com

Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Com.
Slash Dot Dash Dot,
Slash Dot Dash Dot,
Dash Dash Dash/Com Dot Com Dot Com

Gone too far, Gone too far,
Gone too far, Dash Dot Dash Dot Dash Dot Com